ACİL DURUM PLANLARI - ANKARA ZER ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İçeriğe git

Ana menü:

HİZMETLERİMİZ

6331 SAYILI İŞ KANUNUNUN DA
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
 
MADDE 11 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını
hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

18 Haziran 2013  SALI İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ile de ACİL DURUM PLANLARININ  nasıl ne şekilde ve kimler tarafından hazırlanacağı  esasları düzenlenmiştir.

ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ

MADDE 8
(1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:
a) Risk de
ğerlendirmesi sonuçları.
b) Yang
ın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
c)
İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
d) Sabotaj ihtimali.

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM
MADDE 15

(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
(2)
İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
(3) Acil durum konular
ıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

ACİL DURUM PLANLARI ; tehlike sınıfına göre
çok tehlikeli işyerlerinde iki yılda bir yenilenir.
tehlikeli işyerlerinde dört yılda bir yenilenir.
az tehlikeli işyerlerinde altı yılda bir yenilenir.

ACİL DURUM PLANLARI UZMANLARIMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULMAKTA
VE ÇALIŞANLARA BU PLANLAR HAKIKINDA YETERLİ TEORİK VE
PRATİK EĞİTİMLER SAĞLANMAKTADIR.

COPYRİGHT ( C ) 2017  ZER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DANIŞMANLIĞI TEKNİK ÖLÇÜM LABARATUVARI EĞİTİM
MÜHENDİSLİK  HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
WEB MASTER: FATİH MEHMET CANSIZ                                                                                                       
İçeriğe dön | Ana menüye dön